Aktualności

Efektywność energetyczna


W dniu 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1227) zostało ogłoszone (długo oczekiwane) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Jest to nowy akt prawny, obowiązujący od 24 listopada 2012 r. Stanowi implementację Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).

Wydane na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1203) rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej oraz wzór deklaracji przetargowej. Organem właściwym do przeprowadzenia przetargu jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który powołuje komisję przetargową. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej lub zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków wskazanych w ustawie o poprawie efektywności energetycznej.

Komisja z przeprowadzonego przetargu sporządza protokół, który zostaje następnie przekazany Prezesowi URE celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych prawnie chronionych. 

Przypomnieć wypada, iż celem ustawy o efektywności energetycznej jest racjonalizacja cen dla odbiorców końcowych oraz większa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności, poprzez zmniejszenie zużycia energii dzięki inwestycjom w nowe technologie.

Data: 2013-01-02

Agnieszka Zadrożniak - radca prawny

 

Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.