Aktualności

Nowe wzory formularzy PIT


W dniu 29 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39, które stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r.,  chyba że przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 2 rozporządzenia.

Wzory zostały dostosowane do obowiązujących od dnia 31 marca 2012 r. zasad zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego. Zmiana ta została dokonana w treści art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i polega na tym, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. 

Ponadto w ww. wzorach uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej. 

Nowe wzory formularzy stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1331).

Data: 2013-01-06

Agnieszka Zadrożniak - radca prawny

 

Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.