Aktualności

Zmiany w stawkach karty podatkowej w 2013 roku


Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 55 updof Minister Finansów ogłosił 29 listopada w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  (M.P. poz. 904) stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2013 r.

Zgodnie z art. 54 updof ww. stawki podwyższane są corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wyniósł 104,0. Zgodnie z tym, stawki na rok 2013 wzrosną o 4 proc.

Gwoli przypomnienia. Zgodnie z art. 29 updof osoby, które zainteresowane są rozliczeniem w formie karty podatkowej, winny do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.  Wysokość podatku w formie karty podatkowej odrębnie za każdy rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego (art. 30 ust. 1).

Data: 2013-01-05

Agnieszka Zadrożniak - radca prawny

 

Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.