Aktualności

Podatek od towarów i usług


Z dniem 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1428).
Powyższe oznacza zmiany w zasadach dotyczących fakturowania, które zmierzają do uproszczenia sposobu wystawiania faktur przez podatników oraz ograniczenia istniejących wymogów formalnych dotyczących fakturowania. Jednocześnie bez zmian pozostawiono zasady przechowywania faktur, terminy wystawiania faktur, dane, które powinny one zawierać, reguły dotyczące fakturowania sprzedaży ciągłej.
Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:
  1. Faktur dokumentujących sprzedaż paliw do samochodu - nie będą musiały zawierać numeru rejestracyjnego.
  2. Wprowadzenia możliwości wystawiania faktur uproszczonych, w przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro, przy zachowaniu możliwości wystawienia faktury z pełnymi danymi.
  3. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego, a nie jak obecnie kolejnych 7 dni.
  4. Wystawianie faktur dokumentujących dostawy wewnątrzwspólnotowe nawet do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.
  5. Małych podatników, rozliczających się metoda kasową - zamiast oznaczenia „Faktura VAT-MP” będą zamieszczać oznaczenie „metoda kasowa”
  6. Podatników świadczących usługi turystyki oraz dokonujących dostaw (art. 120 VAT) będą zobowiązani do zamieszczania w treści faktur odpowiednich oznaczeń – „procedura marzy dla biur podróży, „procedura marży –towary używane”, „procedura marży-dzieła sztuki” lub „procedura marży-przedmioty kolekcjonerski i antyki”.
Ważne. Do udokumentowania czynności dokonanych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że do wystawiania faktur korygujących oraz faktur będących duplikatami do faktur wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wystawionych zgodnie z ust. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
 
Data: 2013-01-06
Agnieszka Zadrożniak - radca prawny
 
 

Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.